****************
هــلا بــريــح الــورد وألــوانــه
هــلا بــحــرف الــذوق وعــنــوانــه
بــزهــور الــخــزامــى وشــذا زهــور الــنــســريــن
والــيــاســمــيــن أحــيــيــكِ
أهــلاً بــكِ بــقــلــوبــنــا قــبــل حــروفــنــا

حــيــاكِ الــلــه
ولــكِ مــنــي أجــمــل تحيه